Privacy statement Stichting Kindercircus Pavarini

Stichting Kindercircus Pavarini verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting Kindercircus Pavarini verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Jeugddeelnemers en vrijwilligers van de Stichting Kindercircus Pavarini
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de stichting of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Stichting Kindercircus Pavarini verwerkt o.a. persoonsgegevens in de deelnemersadministratie. Hierbij is de stichting verantwoordelijk voor het juist invoeren/registreren van de gegevens. Daarnaast kan een lid, op verzoek, ten alle tijden inzage in zijn eigen geregistreerde gegevens krijgen.

Naast de deelnemersadministratie maakt de stichting ook gebruik van andere systemen waar persoonsgegevens in kunnen voorkomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de financiële administratie en Social Media. Meer informatie hieromtrent vindt u in ons privacybeleid.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als je deelnemer wilt worden van Stichting Kindercircus Pavarini of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal deelnemer of relatie van Pavarini bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over deelnemer-gerelateerde zaken of -activiteiten via bijvoorbeeld e-mail of onze nieuwsbrief.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verdeelnemers, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier tijdens een circuskamp.

In sommige situaties is het noodzakelijk dat docenten en/of lesassistenten van de jeugddeelnemers op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. De stichting mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het docententeam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Hoe gaan we met persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Als lid heb je te allen tijde het recht om op verzoek je gegevens zoals deze bij de stichting zijn geregistreerd in te zien. Het gaat hierbij om de gegevens uit de deelnemersadministratie, zoals (een gedigitaliseerde versie van) je inschrijfformulier. Gegevens geregistreerd buiten de deelnemersadministratie zijn alleen opvraagbaar via het secretariaat van de stichting.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen stichting kindercircus pavarini

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een activiteit en daarvoor contactgegevens met de organisatie van de betreffende activiteit worden gedeeld.

Stichting Kindercircus Pavarini kan, mag en wil geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je deelnemerschap en geregistreerd in de deelnemersadministratie worden door stichting Kindercircus Pavarini in beperkte vorm na uitschrijving bewaard. Stichting Kindercircus Pavarini bewaart in haar eigen systemen persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na uitschrijving. Uitgezonderd hierop zijn gegevens die betrekking hebben tot de financiële administratie welke een wettelijke bewaartermijn hebben van minimaal 7 jaar.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Kindercircus Pavarini gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens van mij verwerkt worden?

Als lid heb je te allen tijde het recht om op verzoek je gegevens zoals deze bij de stichting zijn geregistreerd in te zien. Het gaat hierbij om de gegevens uit de deelnemersadministratie, zoals (een gedigitaliseerde versie van) je inschrijfformulier. Gegevens geregistreerd buiten de deelnemersadministratie zijn alleen opvraagbaar via het secretariaat van de stichting.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Kindercircus Pavarini kan je terecht bij het stichtingsbestuur via info@pavarini.nl. Het volledige privacybeleid van de stichting is tevens bij het stichtingsbestuur op te vragen. Neem hiervoor contact op via info@pavarini.nl.

Wijzigingen privacybeleid en privacy statement

Stichting Kindercircus Pavarini behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en het bijbehorende privacy statement.

Reacties zijn gesloten.